Data: 28 czerwca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA Umowa znacząca

Raport bieżący 28/2013

Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 27 czerwca 2013 roku, został podpisany Aneks do Umowy Kredytu z Bankiem PeKaO S.A. z 1998 roku, na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej. W/w Aneksem strony wprowadziły zmiany do Umowy – zwiększając wysokość kredytu odnawialnego w rachunku bieżącym z 4 000 000,00 mln zł do 7 500 000,00 mln zł, z okresem obowiązywania do 31 maja 2014 roku. 

Po upływie terminu spłaty Kredytu, czas obowiązywania Umowy ulega każdorazowo przedłużeniu na następny dwunastomiesięczny okres. 

Zabezpieczenia w/w umowy oraz wysokość prowizji i opłat zostały ustalone na warunkach rynkowych. 

W ramach współpracy z Bankiem PeKaO S.A. , Spółka dokonała przedłużenia ważności akredytywy importowej stand-by w wysokości 4 500 000,00 EUR na okres kolejnych 12-tu miesięcy. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekroczyła 10%  wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania