Data: 2 lipca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA umowa znacząca.

Raport bieżący 30/2013 

Zarząd ARCUS S.A. (“Emitent””Kupujący”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 lipca 2013 roku wszedł w posiadanie informacji o podpisaniu w dniu 28 czerwca 2013 roku przez Spółkę ANDRA Sp. z o.o. (“Sprzedający”) z Warszawy, Umowy z Emitentem. 

Przedmiotem umowy jest oprogramowanie wraz z licencjami i serwisem technicznym. 

Wartość Umowy to 9 275 030,00 zł netto. Termin realizacji umowy upływa w dniu 25 lipca 2013 roku. 

Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

Kary umowne: za opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności podanych na fakturach VAT, Kupujący zapłaci ustawowe odsetki. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż ich jej wartość przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych ARCUS S.A. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania