Data: 2 lipca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA umowa znacząca.

Raport bieżący 29/2013 

Zarząd ARCUS S.A. (“Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 1 lipca 2013 roku została zawarta Umowa pomiędzy Konsorcjum firm: DecSoft S.A.- jako lidera i Arcus S.A . – członka Konsorcjum, z Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z Warszawy, na dostarczenie, zainstalowanie i skonfigurowanie Infrastruktury Techniczno-Systemowej na potrzeby podsystemów realizowanych dla Projektu “Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych”. Przedmiot Umowy finansowany jest ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w/w Projektu oraz osi priorytetowej jaką jest Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 “Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej Aadministracji”. 

Wartość projektu to 138 990 000,00 zł brutto. Umowa będzie realizowana przez Konsorcjum od daty jej zawarcia i w okresie nie dłuższym niż do dnia 10 grudnia 2014 roku. 

Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 

Kary umowne: za opóźnienia: w realizacji harmonogramu zadań instalacji i uruchomienia eksploatacyjnego oraz opóźnienia w świadczeniu usług gwarancyjnych w stosunku do przedmiotu umowy, kary umowne wynoszą 0,2% wynagrodzenia brutto, za każdy dzień opóźnienia. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu również, w przypadku odstąpienia od umowy lub jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 20% wartości kontraktu. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż ich jej wartość przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych ARCUS S.A. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3 

Do pobrania