Data: 30 lipca 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA – wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Raport bieżący 32/2013 
 
Zarząd firmy Arcus S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2013 roku wpłynęła do Spółki podpisana dwustronnie umowa z dnia 18 lipca br., z firmą Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Pięknej 18, która została wybrana na audytora Spółki Arcus S.A. , na podstawie uchwały Rady Nadzorczej. 
 
Firma Mazars Audyt Sp. z o.o. dokona przeglądu jednostkowego półrocznego sprawozdania finansowego Spółki Arcus S.A., przeglądu skonsolidowanego półrocznego prawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus sporządzonych na dzień 30 czerwca 2013 roku oraz badania jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego Spółki Arcus S.A. i badania skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus, sporządzonych na dzień 31 grudnia 2013 roku. 
 
MAZARS AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18 jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 186. 
 
Spółka Arcus S.A. korzystała z usług MAZARS AUDYT Sp. z o.o. w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego w roku 2006, w 2007 w zakresie badania sprawozdania rocznego i 
przeglądu sprawozdania półrocznego a także w latach od 2008 do 2012, w zakresie przeglądu rozszerzonego skonsolidowanego sprawozdania półrocznego i badania sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego. 
 
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
 
Podstawa prawna: § 5, ust.1 pkt 19 RMF GPW 

Do pobrania