Data: 3 września 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA transakcje na wartość umowy znaczącej.

Raport bieżący 33/2013 

Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 września 2013 roku wszedł w posiadanie informacji, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, wartość obrotów między Emitentem a Spółką PINOT TRADING Ltd , w okresie od 14 maja do dnia dzisiejszego, wyniosła w przeliczeniu na złotówki 24 120 870,00 zł netto. 

Fakturą o największej wartości w tym okresie, była faktura z dnia 28 sierpnia 2013 roku o wartości 5 753 434,00 zł netto, za elektronikę użytkową. 

Nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla tej transakcji. 

Kary umowne: nie przewidziane. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość zleceń z tym podmiotem, przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim. 

Do pobrania