Data: 29 października 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA wniosek o umorzenie akcji własnych spółki.

Raport bieżący 34/2013 

Zarząd Spółki ARCUS S.A. (“Spółka”, “Emitent”) informuje, iż stosownie do zapisów Uchwały nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS S.A., z dnia 20 
czerwca 2013 roku, w dniu wczorajszym tj. : 

28 października 2013, został złożony w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy (Sąd Gospodarczy, XII Wydział KRS), wniosek o umorzenie 75.157 akcji własnych Spółki o 
wartości nominalnej 0,10 gr (dziesięć groszy) każda, nabytych przez Spółkę w ramach realizowanego przez nią programu skupu akcji własnych (wykonywanego na podstawie Uchwały nr 26 ZWZA z dnia 14 czerwca 2012 roku). 

Zarząd Arcus S.A. poinformuje o dokonaniu przez sąd zmian w wysokości kapitału zarejestrowanego w KRS. 

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 9 RMF GPW 

Do pobrania