Data: 30 października 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia.

Zarząd Arcus S.A. (“Emitent”) informuje, iż wykonując postanowienia umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji oraz umowy zbycia akcji z DM AmerBrokes S.A – nabył w dniu 29 października 2012 roku, poza rynkiem regulowanym GPW, za kwotę 32 946,48 zł – 12 111 akcji – za średnią cenę 2,72 zł, w celu ich umorzenia, zgodnie z Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2012 roku.

Nabyty pakiet akcji ma wartość nominalną 1 211,10 zł i stanowi 0,16 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Łącznie Arcus nabył od DM Brokers S.A. 19 450 akcji o wartości nominalnej 1 945,00 zł, stanowiących 0,26 % kapitału zakładowego Spółki.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739 515,7 zł i dzieli się na 7 395 157 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących tyle samo głosów na WZA.

Transakcja między “Emitentem” a DM AmerBrokers S.A. została przeprowadzona, w celu udokumentowania kosztów nabycia oraz w celu określenia obowiązku podatkowego.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie in formacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Do pobrania