Data: 9 listopada 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA transakcje na wartość umowy znaczącej

Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 9 listopada 2012 roku wszedł w posiadanie informacji, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, wartość obrotów między Emitentem a Spółką Scandinavian Mobile Solutions A/S, w okresie minionych 12-u miesięcy, wyniosła 9 975 507,00 zł netto.

Fakturą o największej wartości w tym okresie, była faktura z dnia 7 listopada 2012 roku o wartości 3 899 096,00 zł netto, za elektronikę użytkową.

Nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla tej transakcji.

Kary umowne: nie przewidziane.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość zleceń z tym podmiotem, przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.

Do pobrania