Data: 4 lutego 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA znacząca umowa

Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż wszedł w posiadanie informacji, że w dniu 1 lutego 2013 r. , została podpisana przez Pełnomocnika Konsorcjum Arcus S.A. i T-matic Systems S.A., umowa z firmą ENERGA -OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku (“Zamawiający”) . Przedmiotem umowy jest dostawa i instalacja 310 tysięcy inteligentnych liczników w technologii PRIME, w ramach kolejnego etapu realizacji projektu inteligentnego opomiarowania odbiorców prądu. 

W ramach podpisanej umowy Konsorcjum (“Wykonawca”) zobowiązuje się do realizacji dostawy urządzeń i oprogramowania oraz uruchomienia infrastruktury licznikowej dla określonego obszaru instalacyjnego. 
Wartość umowy opiewa na kwotę 96 mln zł brutto (78 mln zł netto). 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne oraz możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. 
Wartość kar umownych może przekroczyć równowartość 10% wartości tych umów. 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. 

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Do pobrania