Data: 14 stycznia 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Arcus S.A. (“Emitent”) informuje, iż realizując Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia, dokonał w dniach 2 – 11. 01. 2013 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., transakcji w trakcie sesji giełdowej – nabycia akcji własnych. 

Nabyto łącznie: 3 729 akcji za kwotę 13 216,08,00 zł 
Średnia jednostkowa cena nabycia: 3,53 zł 
Nabyty pakiet akcji ma wartość nominalną 372,9 zł i stanowi 0,050 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. 
Łącznie Arcus nabył od DM Brokers S.A. 35 455 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących 0,48 % kapitału zakładowego Spółki Arcus S.A. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739 515,7 zł i dzieli się na 7 395 157 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących tyle samo głosów na WZA. 

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie in formacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Do pobrania