Data: 9 stycznia 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd Arcus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013: 

Raporty kwartalne: 
1/ skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku – 1 marca 2013 r. 
2/ skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 15 maja 2013 r. 
3/ skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14 listopada 2013 r. 

Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2013 roku – 30 sierpnia 2013 r. 
Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Raport roczny za rok obrotowy 2012 – 30 kwietnia 2013 r. 
Skonsolidowany raport roczny za 2012 rok – 30 kwietnia 2013 r. 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim rezygnuje z publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3 
 

Do pobrania