Data: 7 stycznia 2013
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA postępowanie przetargowe na dostawę inteligentnych liczników energetycznych

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż uzyskał informację, że Energa Operator uznała jako najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Konsorcjum firm Arcus S.A. i T-matic Systems w postępowaniu, którego przedmiotem jest dostawa 310 tysięcy liczników do rozwoju tzw. inteligentnej sieci energetycznej, o wartości 78 mln netto. 

Zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zmianami), pozostali uczestnicy przetargu mają prawo do odwołania w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

Jeżeli pozostali uczestnicy przetargu nie wniosą odwołania do wyboru oferty Konsorcjum w terminie przewidzianym przepisami prawa, które następnie zostałoby uwzględnione przez właściwy organ, zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania określonego w ofercie. W przypadku podpisania umowy Spółka poinformuje w stosownym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach 
publicznych z dnia 29 lipca 2005. 
 

Do pobrania