Data: 20 grudnia 2012
Typ raportów: Bieżące

ARCUS SA informacje o transakcjach dokonanych w ramach nabycia akcji własnych w celu umorzenia

Zarząd Spółki Arcus S.A. (“Emitent”) informuje, iż realizując Uchwałę nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2012 roku, w sprawie wyrażenia zgody na zakup przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia, dokonał w dniach 11 – 19 grudnia 2012 roku, za pośrednictwem Domu Maklerskiego AmerBrokers S.A., jednej transakcji w trakcie sesji giełdowej – nabycia akcji własnych.
Nabyto łącznie: 1 500 akcji za kwotę 5 235,00 zł

Średnia jednostkowa cena nabycia: 3,49 zł

Wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,10 zł, a łączna wartość nominalna akcji skupionych w dniu 18 grudnia 2012 roku wynosi 150,00 zł. Nabyty pakiet stanowi 0,020 % kapitału zakładowego i daje tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Wykonując postanowienia umowy o pośrednictwo w nabywaniu akcji z DM AmerBrokers S.A., działając w imieniu własnym i na zlecenie Spółki, z uwzględnieniem przeprowadzonych wcześniej transakcji, skupił łącznie 31 716 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących 0,428 % kapitału zakładowego i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcje zostały nabyte z przeznaczeniem do ich odsprzedaży Emitentowi.

Arcus S.A. odkupił od DM AmerBrokers S.A. 19 450 akcji, o czym Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 38/2012 z dnia 30 października 2012 roku.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 739 515,7 zł i dzieli się na 7 395 157 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł, stanowiących tyle samo głosów na WZA.

Podstawa prawna: §5 pkt 1 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Do pobrania