Data: 2 maja 2012
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca z Miastem Łódź

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu: 

Zarząd ARCUS S.A. (“Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 2 maja 2012 roku wpłynęła do 
Spółki podpisana umowa, z dnia 27 kwietnia 2012 roku pomiędzy ARCUS S.A. ,jako Liderem 
Konsorcjum ze spółką Sygnity S.A. a Miastem Łódź, w imieniu którego działał Łódzki Ośrodek 
Geodezji z siedzibą w Łodzi, przy ul. Traugutta 21/23 (“Zamawiający”) . 
 
W ramach umowy Konsorcjum , której Arcus S.A. jest Liderem, do Łódzkiego Centrum Kontaktu 
z Mieszkańcami zostanie dostarczony sprzęt i oprogramowanie, które zapewni mieszkańcom Łodzi, 
posługując się różnymi kanałami komunikacyjnymi ( m. in. głos, e-mail, czat, portal) dostęp do 
informacji oraz umożliwi załatwianie spraw urzędowych w bardziej przyjazny i nowoczesny sposób. 
 
Wartość umowy to 6 340 650,00 złotych brutto. Umowa będzie realizowana w 3-ch etapach. Czas 
realizacji ostatniego etapu – to 24 miesiące od dnia podpisania umowy. 
 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 
 
Kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy lub jej 
wypowiedzenie przez Zamawiającego z winy Wykonawcy, 10% wartości kontraktu. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż ich jej wartość przekroczyła 10 % wartości 
kapitałów własnych ARCUS S.A. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3 

Do pobrania