Data: 9 maja 2012
Typ raportów: Bieżące

Zmiany w składzie Zarządu

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 8 maja 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła Uchwałę 

w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki i powołała z dniem 8 maja 2012 roku Pana Marka 
Multana na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. 

Rada Nadzorcza przekazuje do publicznej wiadomości życiorys zawodowy Pana Marka Multana. 

Marek Multan jest absolwentem Uniwersytetu Illinois, gdzie uzyskał tytuł MBA, a także Wydziału 
Inżynierii Sanitarnej Politechniki Warszawskiej, Wydziału Zarządzania Uniwersytetu 
Warszawskiego, Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH, Wydziału Geodezji Politechniki 
Warszawskiej (uzyskał tytuł licencjonowanego zarządcy nieruchomości), studiował inżynierię 
lądową na Uniwersytecie Sheffield w Wielkiej Brytanii. Pracę rozpoczynał w dziale audytu Price 
Waterhouse, potem pracował w dziale Corporate Finance KPMG. Kierował funduszem 
inwestycyjnym (7 NFI) jako wiceprezes, następnie kierował firmą informatyczną i finansami stacji 
telewizyjnej. Pełnił funkcję doradcy ekonomicznego Premiera RP, kierował finansami w Zepter 
Polska, zarządzał spółkami sprzedaży hurtowej i detalicznej branży spożywczej w PKM Duda, w 
latach 2008-2010 współkierował Karen Notebook SA jako Wiceprezes, w 2011 doradzał funduszom 
VC w procesach M&A. Od sierpnia 2011 pracuje w Arcus SA jako Dyrektor Finansowy nadzorując 
finanse i księgowość, logistykę i magazyny, sprawy prawne, administrację i relacje inwestorskie. Jest 
członkiem komisji rewizyjnych w British Alumni Society, Polskim Stowarzyszeniu Najemców 
Powierzchni handlowych PSNPH, Stowarzyszeniu Mieszkanicznik. 
Pan Marek Multan pełni także funkcję Wiceprezesa ds. Finansowych spółki zależnej T-Matic 
Systems Sp. z o. o., poza tym nie wykonuje innej działalności poza przedsiębiorstwem Emitenta, 
która byłaby w stosunku do niej konkurencyjna. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako 
wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie 
uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Nie figuruje w Rejestrze 
Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 pkt 22

Do pobrania