Data: 4 kwietnia 2009
Typ raportów: Bieżące

Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji serii C ARCUS S.A. do obrotu giełdowego 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne 
 
Treść raportu: 
Zarząd Spółki ARCUS S.A. z siedzibą w Warszawie (“Spółka”) informuje, że w dniu 3 
kwietnia 2009 roku złożył do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wniosek o 
dopuszczenie do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 98.476 akcji zwykłych na 
okaziciela serii C Spółki (“Akcje”). 
Akcje zostały objęte przez osoby uprawnione w wykonaniu praw z warrantów 
subskrypcyjnych imiennych serii A, na podstawie uchwały nr 3 z dnia 14 października 2008 
roku NWZA Spółki w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do 
objęcia akcji zwykłych na okaziciela serii C oraz warunkowego podwyższenia kapitału 
zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C, z pozbawieniem dotychczasowych 
akcjonariuszy prawa poboru tych warrantów i akcji serii C, dematerializacji tych akcji i 
ubiegania się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, oraz w sprawie zmiany 
statutu Spółki w związku z emisją akcji serii C, oraz zgodnie ze Szczegółowymi warunkami 
emisji warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A oraz akcji zwykłych na okaziciela serii 
C z dnia 18 grudnia 2008 r., zmienionymi następnie Aneksem Nr 1 z dnia 1 kwietnia 2009 
roku (o czym Spółka informowała w raportach bieżących nr 59/2008, nr 12/2009 i nr 
19/2009).

Do pobrania