Data: 15 kwietnia 2009
Typ raportów: Bieżące

 Wybór podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy MAZARS&GUERARD AUDYT Sp. z o.o. jako podmiotu 
uprawnionego do przeprowadzenia badania rocznego sprawozdania finansowego 
skonsolidowanego za rok 2008, z którym ma zostać zawarta umowa o dokonanie takiego 
badania. 
 
Spółka Arcus S.A. korzystała z usług MAZARS&GUERARD AUDYT Sp. z o.o. w zakresie 
badania rocznego sprawozdania finansowego w roku 2006, w 2007 w zakresie badania 
sprawozdania rocznego i przeglądu sprawozdania półrocznego a w 2008 w zakresie przeglądu 
półrocznego sprawozdania. 
 
MAZARS&GUERARD AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 16 jest 
wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 
186. 
 
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania 
skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi 
zasadami ładu korporacyjnego. 
 
Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 19 RMF

Do pobrania