Data: 18 czerwca 2010
Typ raportów: Bieżące

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 
 Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd firmy Arcus S.A. informuje, iż w dniu 17 czerwca 2010 roku Rada Nadzorcza Spółki 
dokonała wyboru Mazars Audyt Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy, ul. Pieknej 18, na 
audytora Spółki, celem dokonania przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego 
Spółki Arcus S.A., przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy 
Kapitałowej Arcus S.A., sporządzonych na dzień 30 czerwca 2010 roku oraz badania 
jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki Arcus S.A. i badania skonsolidowanego 
sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Arcus S.A., sporządzonych na dzień 31 
grudnia 2010 roku. 
 
Umowa zostanie zawarta na okres umożliwiający przeprowadzenie w/w czynności. 
 
MAZARS AUDYT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18 jest wpisana na listę 
podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych z numerem 186. 
 
Spółka Arcus S.A. korzystała z usług MAZARS AUDYT Sp. z o.o. (wcześniej: MAZARS 
&GUERARD AUDYT Sp. z o.o. ) w zakresie badania rocznego sprawozdania finansowego w roku 2006, w 2007 w 
zakresie badania sprawozdania rocznego i przeglądu sprawozdania półrocznego a także w 
latach 2008 i 2009 w zakresie przeglądu rozszerzonego sprawozdania półrocznego i badania 
sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego. 
 
Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań 
finansowych zgodnie ze Statutem Spółki i przyjętymi zasadami ładu korporacyjnego oraz 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. 
 
Podstawa prawna: § 5, ust.1 pkt 19 RMF GPW

Do pobrania