Data: 29 czerwca 2010
Typ raportów: Bieżące

Uzupełnienie Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2009 rok – Komitet  Audytu. 

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
W uzupełnieniu do Jednostkowego i Skonsolidowanego Raportu Rocznego za 2009 r. w 
części Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego pkt 11, Zarząd ARCUS S.A. 
informuje, iż zadania Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza ARCUS S.A. Wobec faktu, iż 
Rada Nadzorcza ARCUS S.A. składa się z 5 osób, członkowie Rady Nadzorczej na podstawie 
art. 86 ust 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, 
podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, 
przyjęli na siebie funkcję Komitetu Audytu 

Do pobrania