Data: 2 września 2010
Typ raportów: Bieżące

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą BIUROMAX Sp. z o.o. – transakcje na wartość umowy znaczącej. 
 
Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację że w 
ramach współpracy handlowej z firmą BIUROMAX Sp. z o.o z siedzibą w m. Baniocha (05-
532), Solec 156 a, opartej na umowie ramowej zawartej w dniu 30 kwietnia 2005 roku na czas 
nieokreślony, wartość obrotów w okresie od 14 listopada 2009 roku do dnia dzisiejszego 
wynosi 7 211 509,00 zł netto. 
 
Fakturą o największej wartości w tym okresie była faktura za materiały eksploatacyjne do 
drukarek firmy KYOCERA, z dnia 1 lutego 2010 roku na kwotę 558 855,00 zł netto. 
 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego 
typu. 
 
Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności 
podanych na fakturach Arcus S.A., BIUROMAX Sp. z o.o zapłaci za przeterminowane 
płatności odsetki ustawowe. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń w okresie od 14 
listopada 2009 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych 
emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3.

Do pobrania