Data: 5 października 2010
Typ raportów: Bieżące

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą ACTION S.A. – transakcje na wartość 
umowy znaczącej.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 5 października 2010 roku powziął informację, że w 
ramach współpracy handlowej z firmą Action S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana 
Kazimierza 46/54, opartej na umowie ramowej w zakresie sprzedaży sprzętu biurowego i 
materiałów eksploatacyjnych, zawartej w 2001 roku, na czas nieokreślony, wartość obrotów 
w okresie minionych 12 m-cy wyniosła 6 542 277,54 netto. 
 
Fakturą o największej wartości w tym okresie była faktura z dnia 20 stycznia 2010 r. za 
podzespoły do serwerów i miała wartość 3 591 263.00 zł netto. 
 
Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności 
płatności podanych na fakturach , Action S.A. zapłaci za przeterminowane płatności odsetki 
ustawowe w wysokości 30% w stosunku rocznym. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń w okresie od 5 
października 2009 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych 
emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt. 3

Do pobrania