Data: 19 października 2010
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca z Województwem Łódzkim – realizacja projektu “Regionalny System 
Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego”. 

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd ARCUS S.A. (“ARCUS”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym wszedł w 
posiadanie informacji, że została podpisana umowa pomiędzy ARCUS S.A. a 
Województwem Łódzkim (dalej: “Województwo Łódzkie”, “Zamawiający”) z siedzibą w 
Łodzi przy ul. Piłsudskiego 8, w imieniu którego działa Zarząd Województwa Łódzkiego 
(dalej: “Umowa”). 
 
Umowa ta jest drugą zawartą przez ARCUS w ciągu ostatnich 12 miesięcy z Województwem 
Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 
2007-2013. Łączna wartość obu umów przekroczyła wartość znaczącą i wynosi 9.373.028,00 
zł netto. 
 
Umową o najwyżej wartości jest umowa zawarta w dniu 19.10.2010 roku i wartość jej wynosi 
6.375.000 netto. ARCUS zobowiązał się do zrealizowania umowy w terminie 4 miesięcy od 
dnia jej podpisania. 
 
Umowa dotyczy realizacji na terenie Województwa Łódzkiego w określonych lokalizacjach, 
projektu “Regionalny System Informacji Medycznej Województwa Łódzkiego” 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i środków 
Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Umowa zobowiązuje ARCUS do informatyzacji 
placówek ochrony zdrowia na terenie województwa łódzkiego, zaprojektowania, wdrożenia i 
zabezpieczenia regionalnej platformy integrującej systemy teleinformatyczne, dostosowując 
je do otwartości systemów rozliczania z płatnikiem (NFZ) oraz do wymogów 
interoperacyjności i zgodności ze standardami wymiany danych elektronicznych. 
Kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu za odstąpienie od umowy lub jej 
wypowiedzenie przez Zamawiającego w razie opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu prac 
objętych niniejszą umową, przekraczającego 30 dni w stosunku do terminu ustalonego dla 
któregokolwiek z etapów określonych w harmonogramie prac. 
Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż ich łączna wartość przekroczyła 10 % 
wartości kapitałów własnych ARCUS S.A. 

Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania