Data: 2 listopada 2010
Typ raportów: Bieżące

Realizacja umów dla Departamentu Zaopatrywania Sił Zbrojnych – sprzedaż na wartość umowy znaczącej. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A.(Wykonawca, Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym 
pozyskał informację, że w wyniku realizacji umów podpisanych przez Arcus S.A. z Departamentem Zaopatrywania 
Sił Zbrojnych (Zamawiający) sprzedaż urządzeń i usług osiągnęła wartość umowy znaczącej. 
 
Fakturą o największej wartości w okresie od 2 listopada 2009 roku do 2 listopada 2010 roku, 
była faktura o wartości 2 459 200 PLN netto za sprzedaż i dostawę stacji roboczych marki 
Dell dla Bazy Materiałowej (Skład Zegrze k/Warszawy), z dnia 30 czerwca 2010 roku. 
 
Warunki umowy dla tej sprzedaży (Umowa) nie odbiegały od standardów rynkowych 
stosowanych w umowach tego typu. 
 
Kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% 
wartości brutto Umowy, gdy Zamawiający odstąpi od tej Umowy, z powodu okoliczności za które odpowiada 
Wykonawca. 
 
Zarząd Arcus S.A. jednocześnie informuje, iż łączna wartość zawartych umów pomiędzy 
Arcus S.A. a Departamentem Zaopatrywania Sił Zbrojnych w okresie minionych 12-stu 
miesięcy wyniosła 7 548 000 PLN netto. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń w okresie od 2 
listopada 2009 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych 
Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3. 

Do pobrania