Data: 13 stycznia 2009
Typ raportów: Bieżące

Rejestracja akcji serii C w KDPW S.A. 
 
Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, że Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z 
uchwałą nr 10/2009 z dnia 12 stycznia 2009 roku postanowił zarejestrować 229 669 akcji 
zwykłych na okaziciela serii C spółki Arcus S.A., o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 
nadać im kod PLARCUS00057. 
 
Rejestracja w KDPW nastąpi pod warunkiem podjęcia przez spółkę prowadzącą rynek 
regulowany (GPW w Warszawie) decyzji o dopuszczeniu tych akcji do obrotu na rynku 
regulowanym. 
 
Uchwała KDPW związana jest z realizacją zapisów Uchwały Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego 
Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. z dnia 14 października 2008 roku. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 34.1 ust.1

Do pobrania