Data: 14 stycznia 2009
Typ raportów: Bieżące

Informacja o transakcjach na papierach wartościowych spółki Arcus S.A., które w 2008 roku 
nie przekroczyły równowartości 5.000 euro 
 
Podstawa prawna 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do 
informacji poufnych 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż w dniu 14 stycznia 2009 roku do Spółki wpłynęło 
zawiadomienie w trybie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami 
finansowymi, od Prokurenta Arcus S.A. Zawiadomienie dotyczy nabycia 2500 akcji serii A, 
Arcus S.A. po cenie 0,10 zł za każdą akcję. 
 
Prokurent pozyskał akcje w ramach realizacji Warunkowej Umowy Sprzedaży Akcji serii A 
zawartej pomiędzy Panem Markiem Czeredysem a obecnymi i byłymi pracownikami Arcus 
S.A. (łącznie 65 osobami). 
 
Akcje zostały sprzedane poza rynkiem regulowanym na podstawie umowy cywilno – 
prawnej. Zgodnie z zawiadomieniem akcje zostały przeksięgowane w dniu 28 sierpnia 2008 
roku. 
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób 
mających dostęp do informacji poufnych. 

Do pobrania