Data: 1 grudnia 2010
Typ raportów: Bieżące

Realizacja umów dla Departamentu Budżetowego Ministerstwa Obrony Narodowej– sprzedaż 
na wartość umowy znaczącej. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A.(Wykonawca, Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym 
pozyskał informację, że w wyniku realizacji umów podpisanych przez Arcus S.A. z Departamentem Budżetowym 
Ministerstwa Obrony Narodowej (Zamawiający) sprzedaż urządzeń i usług w okresie 
minionych 12 m-cy osiągnęła wartość umowy znaczącej. 
 
Fakturą o największej wartości w okresie od 1 grudnia 2009 roku do 1 grudnia 2010 roku, 
była faktura o wartości 1 639 350 PLN netto za sprzedaż i dostawę drukarek laserowych (w tym drukarek 
Kyocera Mita) kolorowych i czarno-białych dla 9 Rejonowej Bazy Materiałowej (Skład 
Zegrze k/Warszawy), z dnia 24 listopada 2010 roku. 
 
Warunki umowy dla tej sprzedaży (Umowa) nie odbiegały od standardów rynkowych 
stosowanych w umowach tego typu. 
 
Kary umowne: Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% 
wartości brutto Umowy niezrealizowanej w całości albo w części, w przypadku niewykonania 
lub nienależytego wykonania umowy albo w przypadku wypowiedzenia umowy lub odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 
 
Zarząd Arcus S.A. jednocześnie informuje, iż łączna wartość zawartych umów pomiędzy 
Arcus S.A. a Departamentem Budżetowym Ministerstwa Obrony Narodowej w okresie 
minionych 12-stu miesięcy wyniosła 6 764 210 PLN netto. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń w okresie od 1 
grudnia 2009 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych 
Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3.

Do pobrania