Data: 6 grudnia 2010
Typ raportów: Bieżące

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis S.A. – zlecenia o wartości umowy znaczącej. 

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis S.A. – zlecenia o wartości umowy 
znaczącej.

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 6 grudnia 2010 roku wszedł w posiadanie 
informacji, że w ramach współpracy handlowej z firmą PRAXIS S.A. (Partner Handlowy) z 
siedzibą w Warszawie przy ul. Równoległej 9 A, opartej na umowie ramowej w zakresie 
sprzedaży sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych, zawartej w 2001 roku na czas 
nieokreślony, wartość sprzedaży w okresie od 15 czerwca 2010 roku do dnia dzisiejszego – 
wynosi 7 223 668,00 zł netto.

Największą wartość w tym okresie miała faktura za materiały eksploatacyjne do drukarek 
marki Kyocera Mita, z dnia 3 września 2010 roku, na kwotę 471 870,38 zł netto. 
 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego 
typu. 

Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności 
płatności podanych na fakturach Arcus S.A., Partner Handlowy zapłaci za przeterminowane 
płatności, odsetki ustawowe. 

Kryterium uznania zleceń za znaczące jest fakt, iż łączna ich wartość w okresie od 15 czerwca 
2010 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 .

Do pobrania