Data: 9 grudnia 2010
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 9 grudnia 2010 roku wpłynęła do Spółki 
umowa z dnia 6 grudnia, którą Zarząd Arcus S.A. podpisał jako Lider Konsorcjum z 
Jednostką Wojskową nr 3090 z Warszawy, reprezentowaną przez Dowódcę tej Jednostki 
(Zamawiający). Umowa dotyczy “Dostawy urządzeń komputerowych oraz oprogramowania 
użytkowego”. Umowę zawarto w wyniku postępowania przeprowadzonego na podstawie 
Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych. 
W ramach kontraktu Konsorcjum (Wykonawca) z Liderem, którym jest Arcus S.A., dostarczy 
2040 kompletów -zestawów stacji roboczych z monitorem i niezbędnym oprogramowaniem. 
 
Wartość kontraktu to 10 257 120,00 zł netto. Wartość udziału Lidera Konsorcjum została 
określona na 70 % wartości kontraktu. 
 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego 
typu. 
 
Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują 
kary umowne: Kara umowna w wysokości 15% wartości brutto umowy przysługuje 
Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn 
niezależnych od Zamawiającego; Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 15% wartości brutto umowy, gdy Zamawiający odstąpi od umowy z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, w tym z powodu wad dostarczonego wyrobu. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość tej umowy przekroczyła 10 % 
wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 . 

Do pobrania