Data: 15 grudnia 2010
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca 

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Zarząd ARCUS S.A. (Wykonawca) informuje, iż wszedł w posiadanie informacji, że w 
wyniku prowadzonych negocjacji w dniu 14 grudnia 2010 roku została podpisana umowa 
zaprojektowania, dostawy, wdrożenia oraz utrzymania zintegrowanej platformy wydruku, 
kopiowania, skanowania i faksowania (Umowa) dla BRE Banku Spółka Akcyjna z siedzibą w 
Warszawie, ul. Senatorska 18 (Zamawiający). 
W ramach wykonywania niniejszej umowy Arcus S.A. zaprojektuje, dostarczy i zainstaluje u 
Zamawiającego urządzenia wraz z oprogramowaniem na zasadach określonych w umowie 
oraz świadczył będzie usługi utrzymania zintegrowanej platformy, zapewniając dostawę 
materiałów eksploatacyjnych, jak i obsługę serwisową gwarantujące ciągłość pracy 
dostarczonego systemu. 

Wartość umowy: 
Niezależnie od warunków dotyczących okresu obowiązywania, umowa wygasa w dniu, w 
którym całkowita wartość wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu 
niniejszej umowy przekroczy kwotę 16 000 000 PLN (słownie: szesnaście milionów złotych) 
brutto. 

Okres obowiązywania umowy: 
Niniejsza Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania i będzie obowiązywać przez okres 60 
(sześćdziesięciu) miesięcy liczonych od Daty Akceptacji Umowy, bądź przez okres do dnia, 
w którym ilość kopii/wydruków wykonanych na Urządzeniach osiągnie gwarantowane 
146.000.000 (słownie: sto czterdzieści sześć milionów) kopii/wydruków. Strony na mocy 
pisemnego porozumienia mogą przedłużyć okres obowiązywania Umowy. 
 
Kary umowne: 
W przypadku, gdy Wykonawca w odniesieniu do poszczególnych etapów realizacji 
wdrożenia Projektu nie dotrzyma terminu Daty Akceptacji określonego w Harmonogramie, 
lub w każdym innym dokumencie, uzgodnionym wraz z Zamawiającym, w formie pisemnej, 
a także w przypadku wydłużenia daty realizacji wdrożenia Umowy, Zamawiający ma prawo 
do naliczenia kar umownych w wysokości [0,03%] wartości przedmiotu Umowy, za każdy 
rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że zwłoka ta jest wynikiem okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności, gdy niedotrzymanie 
poszczególnych etapów realizacji wdrożenia Projektu wynika z nie udostępnienia Lokalizacji 
przez Zamawiającego. 
 
Całkowita wartość kary umownej naliczonej przez Zamawiającego nie może przekroczyć 
1,35% wartości przedmiotu Umowy 
Zamawiający w sytuacji, gdy naliczona Wykonawcy kara umowna przekroczy 1,35% 
wartości przedmiotu umowy niezależnie od uprawnień określonych w treści umowy, ma 
prawo rozwiązać niniejszą Umowę, bez zachowania okresu wypowiedzenia, przy czym 
Wykonawcy w takim przypadku przysługuje prawo do wynagrodzenia za usługi wykonane i 
odebrane przez Zamawiającego przed dniem rozwiązania Umowy. 
 Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego 
typu umów. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość umowy przekroczyła 10% 
wartości kapitałów własnych Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3 

Do pobrania