Data: 5 stycznia 2011
Typ raportów: Bieżące

Terminy publikacji raportów okresowych w 2011 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieŜące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów 
okresowych w roku 2011: 
 
Raporty kwartalne: 
1/ skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2010 roku – 1 marca 2011 r. 
2/ skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2011 roku – 13 maja 2011 r. 
3/ skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2011 roku – 14 listopada 2011 r. 
 
Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego 
raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. 
 
 
Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2011 roku – 31 sierpnia 2011 r. 
 
Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego 
raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŜących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równowaŜne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. 
 
Raport roczny za rok obrotowy 2010 – 29 kwietnia 2011 r. 
Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok – 29 kwietnia 2011 r. 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iŜ zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŜących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŜne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim rezygnuje z 
publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2011 roku. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3

Do pobrania