Data: 22 listopada 2011
Typ raportów: Bieżące

Transakcje na wartość umowy znaczącej

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 22 listopada 2011 roku pozyskał 
informację, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, wartość obrotów między 
Emitentem a spółką INTARIS Sp. z o.o. z Warszawy, w okresie 12 miesięcy tj. od 22 listopada 2010 
roku do dnia dzisiejszego, wyniosła 7 591 480, 00 zł netto. 
 
Fakturą o największej wartości w tym okresie była faktura z dnia 16 grudnia 2010 roku, za sprzęt 
informatyczny na kwotę 5 108 994,00 zł netto. 
 
Nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla 
tej sprzedaży. 
 
Kary umowne: nie przewidziane 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń z tym podmiotem w 
okresie minionych 12 miesięcy przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania