Data: 22 listopada 2011
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 21 listopada 2011 została 
podpisana umowa znacząca między Arcus S.A. a Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z 
siedzibą .w Warszawie. (“Zamawiający”). 
 
Przedmiotem umowy jest kredyt nieodnawialny o wartości do 6 000 000 złotych. 
Kredyt udzielony jest na okres 2-ch miesięcy i wraz z posiadanymi środkami własnymi Spółki służyć 
będzie finansowaniu inwestycji na potrzeby realizacji bieżącej działalności statutowej Spółki. 
 
Oprocentowanie Kredytu oparte jest na stopie procentowej WIBOR 1M, powiększonej o marżę 
określoną w Umowie. 
Warunki umowy zostały ustalone na bazie standardów rynkowych stosowanych dla umów tego typu 
oraz postanowień Umowy ustalającej ogólne zasady kredytowania przyjęte przez Bank. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość umowy przekroczyła 10 % wartości 
kapitałów własnych Emitenta. 
 
 
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Do pobrania