Data: 15 grudnia 2011
Typ raportów: Bieżące

Transakcje na wartość umowy znaczącej

Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 15 grudnia 2011 roku pozyskał 
informację, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, wartość obrotów między 
Emitentem a spółką Konika Minolta Business Solutions Polska Sp. z o.o. z Warszawy, w okresie 12 
miesięcy tj. od 15 grudnia 2010 roku do dnia dzisiejszego, wyniosła 9 385 817, 00 zł netto. 
Fakturą o największej wartości w tym okresie była faktura z dnia 6 grudnia 2011 roku, za sprzęt 
informatyczny na kwotę 4 547 679,00 zł netto. 
 
Nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla 
tej sprzedaży. 
 
Kary umowne: nie przewidziane 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń z tym podmiotem w 
okresie minionych 12 miesięcy przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania