Data: 21 grudnia 2011
Typ raportów: Bieżące

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Arcus S.A. po NWZA – tekst jednolity Statutu Spółki
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 21 grudnia 2011 roku wpłynęło do Spółki 
Postanowienie o dokonaniu w dniu 12 grudnia 2011 roku przez Sąd Rejonowego dla m. ST. 
Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do 
rejestru przedsiębiorców KRS, zmian w RN Spółki oraz zmiany Statutu Spółki Arcus S.A. 
w związku z Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 października 2011 
roku (o czym Spółka informowała w Raportach Bieżących nr 33/2011 i 32/2011 z dnia 11 
października br.) 
 
Załącznik nr 1: Zmiany w Statucie 
Załącznik nr 2: Tekst jednolity Statutu Spółki 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 2