Data: 29 grudnia 2011
Typ raportów: Bieżące

Zlecenia o wartości umowy znaczącej. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 29 grudnia 2011 roku wszedł w posiadanie 
informacji, że w ramach współpracy handlowej z firmą PRAXIS S.A. (Partner Handlowy) z siedzibą 
w Warszawie przy ul. Równoległej 9 A, opartej na umowie ramowej w zakresie sprzedaży sprzętu 
biurowego i materiałów eksploatacyjnych, zawartej w 2001 roku na czas nieokreślony, wartość 
sprzedaży w okresie od 10 czerwca 2011 roku do dnia dzisiejszego – tj. 29 grudnia 2011 roku wynosi 
6 155 630,00 zł netto. 
 
Największą wartość w tym okresie miała faktura za sprzedaż materiałów eksploatacyjnych do 
drukarek marki Kyocera Mita, z dnia 13 lipca 2011 roku, na kwotę 202 999,00 zł netto. 
 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 
 
Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności płatności 
podanych na fakturach Arcus S.A., Partner Handlowy zapłaci za przeterminowane płatności, odsetki 
ustawowe. 
 
Kryterium uznania zleceń za znaczące jest fakt, iż łączna wartość sprzedaży z tym podmiotem w 
okresie od 10 czerwca 2011 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10 % wartości kapitałów 
własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 . 

Do pobrania