Data: 30 grudnia 2011
Typ raportów: Bieżące

Aneks do Umowy Kredytu

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Arcus S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 30 grudnia 2011 roku, podpisał Aneks do Umowy Kredytu w rachunku bieżącym (obowiązującej od dnia 10 lipca 1998 roku pomiędzy Spółką a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie).

W wyniku podpisania wyżej wymienionego Aneksu – kredyt w wysokości 4 000 000,00 zł jest dostępny dla Spółki w okresie do 31 maja 2012 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 1M z każdego dnia, powiększonej o marże banku.
Po upływie terminu spłaty kredytu okres obowiązywania umowy ulega każdorazowo przedłużeniu na następny dwunastomiesięczny okres pod warunkiem dopełnienia przez Spółkę niezbędnych formalności.

Równocześnie Zarząd zawarł z Bankiem PeKaO S.A. umowę w celu zabezpieczenia wierzytelności Banku z tytułu otwartej na zlecenie Spółki ARCUS S.A. odnowionej akredytywy importowej stand-by w wysokości 4 500 000,00 EUR na rzecz Kyocera Mita Europe B.V., na której został ustanowiony odpowiedni zastaw rejestrowy – ustalony na podstawie zestawienia zapasów magazynowych.
Pozostałe istotne warunki umów kredytowych nie uległy zmianie.

Kryterium uznania umów za znaczące jest fakt, iż łączna ich wartość przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3.

Do pobrania