Data: 30 grudnia 2011
Typ raportów: Bieżące

Realizacja umów dla BRE Leasing Sp. z o.o. – sprzedaż na wartość umowy znaczącej

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Arcus S.A.(Wykonawca, Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym pozyskał informację, że w wyniku realizacji umów podpisanych przez Arcus S.A. z BRE Leasing Sp. z o.o. z Warszawy (Finansujący-Zamawiający) sprzedaż urządzeń i usług osiągnęła wartość umowy znaczącej.

Fakturą o największej wartości w okresie od 31 grudnia 2010 roku do 30 grudnia 2011 roku, była faktura o wartości 3 200 900,00 zł netto za sprzedaż i dostawę drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych KYOCERA MITA wraz z systemem rozliczania wydruków, oprogramowaniem i licencją do oprogramowania, z dnia 29 grudnia 2011 roku.
Sprzedaż odbyła się na podstawie odrębnej umowy trójstronnej, z dnia 16 listopada 2011 roku pomiędzy ARCUS S.A., PKP CARGO S.A. i BRE Leasing Sp. z o.o.

Warunki umowy dla tej sprzedaży (Umowy) nie odbiegały od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu.
Kary umowne: Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Zamawiającemu przysługują kary umowne oraz możliwość dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych. Wartość kar umownych może przekroczyć równowartość 10% wartości tych umów.
Zarząd Arcus S.A. jednocześnie informuje, iż łączna wartość umów zawartych pomiędzy ARCUS S.A. a BRE Lessing Sp. z o.o. w okresie minionych 12-tu miesięcy wyniosła 6 342 690,00 PLN netto.

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń w okresie od 31 grudnia 2010 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania