Data: 17 stycznia 2012
Typ raportów: Bieżące

Transakcje na wartość umowy znaczącej

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. (“Spółka”, “Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu 17 stycznia 2012 roku 
wszedł w posiadanie informacji, iż w wyniku realizacji bieżących zadań statutowych Spółki, wartość 
obrotów między Emitentem a Spółką powiązaną T-matic Systems Sp. z o.o., w okresie 12 miesięcy 
tj. od dnia 16 stycznia 2011 roku do dnia 17 stycznia roku bieżącego, wyniosła 9 630 238,00 zł netto. 

Fakturą o największej wartości w tym okresie, była faktura z dnia 27 grudnia 2011 roku, za zakup 
elementów infrastruktury energetycznej na potrzeby umowy realizacyjnej dla ENERGA –
OPERATOR S.A., o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 27/201 z dnia 12 września 
2011 roku. 
 
Nie zostały określone żadne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki dla 
tej sprzedaży. 
Kary umowne: nie przewidziane. 

Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż wartość zleceń z tym podmiotem w okresie 12 
miesięcy, przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w 
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów 
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami 
prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Do pobrania