Data: 17 stycznia 2012
Typ raportów: Bieżące

Terminy publikacji raportów okresowych w 2012 roku oraz oświadczenie o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych.

Podstawa prawna 

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 
roku 2012: 
 
Raporty kwartalne: 
1/ skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku – 29 lutego 2012 r. 
2/ skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – 15 maja 2012 r. 
3/ skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 14 listopada 2012 r. 
 
Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu 
kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 

Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2012 roku – 31 sierpnia 2012 r. 
 
Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego raportu 
półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. 
 
Raport roczny za rok obrotowy 2011 – 30 kwietnia 2012 r. 
Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok – 30 kwietnia 2012 r. 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 
lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów 
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych 
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim rezygnuje z publikacji raportu 
kwartalnego za II kwartał 2012 roku. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 i 3 

Do pobrania