Data: 1 lutego 2012
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
 Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. (Emitent) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 1 lutego 2012 roku, 
podpisał Umowę z Kredyt Bankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie, o Linię Kredytową 
odnawialną na krótkoterminowe kredyty obrotowe, w kwocie 20 000 000,00 złotych. Umowa 
kredytowa została zawarta w celu zabezpieczenia finansowania bieżących transakcji wynikających z 
realizacji dużego pakietu umów długoterminowych. 
 
Linia kredytowa będzie udostępniona od dnia 1 lutego 2012 roku do dnia 1 sierpnia 2014 roku. 
Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR O/N (dla odpowiednich okresów 
odsetkowych) powiększonej o marżę Banku. 
 
Spółka zobowiązana jest do utrzymania na odpowiednim poziomie wskaźników charakteryzujących 
jej sytuację finansową. 
Zabezpieczenie umowy stanowi cesja z kontraktów handlowych. 
 
Kary umowne: W przypadku gdy kredytobiorca nie dokona zwrotu na rzecz Banku kwoty 
wykorzystanego kredytu w dniu jego wymagalności, zobowiązany jest zapłacić odsetki za opóźnienie 
naliczone od wymagalnej i niezapłaconej w terminie kwoty, w wysokości określonej zgodnie z § 5 
ust. 1 OWF dla zadłużenia przeterminowanego. Kredytobiorca zobowiązany jest do poddania się 
egzekucji w zakresie zobowiązań wynikających z każdej z umów kredytu w formie i treści określonej 
dla tej umowy. 
 
Pozostałe istotne warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla umów 
tego typu. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż jej łączna wartość przekroczyła 10 % wartości 
kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3

Do pobrania