Data: 27 lipca 2009
Typ raportów: Bieżące

Rejestracja przez Sąd podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2009 roku powziął wiadomość 
o dokonaniu w dniu 13 lipca 2009 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy 
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do rejestru 
przedsiębiorców KRS, dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 
W związku z powyższą rejestracją dotychczasowa wysokość kapitału zakładowego Spółki 
oraz ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji uległa zmianie. 
Kapitał zakładowy Spółki wynosi obecnie 739 515, 70 zł. i dzieli się na 7 395 157 akcji 
zwykłych na okaziciela Spółki ( o wartości nominalnej 0,10 zł każda) z których wynika 7 395 
157 głosów. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust.1 pkt. 9

Do pobrania