Data: 23 lipca 2009
Typ raportów: Bieżące

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2009 roku powziął wiadomość o 
dokonaniu w dniu 13 lipca 2009 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w 
Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do rejestru 
przedsiębiorców KRS, dotyczącego zmiany zapisów Statutu Spółki Arcus S.A. w związku z 
Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 21 maja 
2009 roku. 
Nowy tekst jednolity Statutu Spółki został opublikowany w raporcie bieżącym nr 39/2009 w 
dniu 17 czerwca 2009 roku. 
W załączniku Spółka prezentuje zmiany w Statucie. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §38 ust.1 pkt 2 
 
Załączniki 
Załącznik do raportu nr 43 – Nowe zapisy w treści Statutu Spółki

Do pobrania