Data: 16 lipca 2009
Typ raportów: Bieżące

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firm Praxis S.A. – zlecenia o wartości umowy 
znaczcej. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 15 lipca 2009 roku wszedł w posiadanie 
informacji, że w ramach współpracy handlowej z firm PRAXIS S.A. z siedzibą w 
Warszawie przy ul. Równoległej 9 A, opartej na umowie ramowej w zakresie sprzedaży 
sprzętu biurowego i materiałów eksploatacyjnych , zawartej w 2001 roku na czas 
nieokrelony, wartość sprzedaży w okresie od 30 stycznia 2009 roku do dnia wczorajszego – 
wynosi 7 062 364,40 zł netto. 
 
Największa wartość w tym okresie miała faktura z dnia 30 kwietnia 2009 roku na kwotę 690 
000,00 zł netto. Sprzedaż odbyła się na podstawie odrębnej umowy z dnia 5 stycznia 2009 
roku dotyczcej dostawy oprogramowania, licencji i urzdzeń wraz z usług doradcz. 
 
Kary umowne: w przypadku opóżnienia w płatnociach w stosunku do dat wymagalnoci 
płatnoci podanych na fakturach Arcus S.A., PARTNER HANDLOWY (Praxis S.A.) zapłaci 
za przeterminowane płatnoci, odsetki ustawowe. 
 
Warunki przedmiotowej umowy nie odbiegaj od powszechnie stosowanych dla tego typu 
umów. 
 
Kryterium uznania zleceń za znaczce jest fakt, iż łczna ich wartość w okresie od 30 stycznia 
2009 roku do dnia wczorajszego przekroczyła 10 % wartoci kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 .

Do pobrania