Data: 30 października 2009
Typ raportów: Bieżące

Temat: ARCUS S.A. Umowa znacząca 
 
Podstawa prawna wybierana z ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące 
i okresowe 
 
Zarząd ARCUS S.A. (dalej również „Spółka”) informuje, iż w dniu 30 października 2009 roku 
została podpisana umowa pomiędzy Spółką a firmą Fibra Hallo Sp. z o.o. (dalej również 
„Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie, której przedmiotem jest sprzedaż i instalacja 
systemów kopertujących firmy Pitney Bowes oraz urządzeń drukujących, służących do obsługi 
korespondencji masowej i wydruków. 
 
Łączna wartość umowy wynosi (kwoty netto): w przeliczeniu na złote polskie daje kwotę 
10 162 355,4 zł (przy średnim kursie NBP z dnia 30.10.2009: EUR=4,243, USD=2,8595). 
 
Kary umowne: 
W przypadku rozwiązania umowy z winy Zamawiającego, zapłaci on Spółce karę umowną w 
wysokości 30% zamówienia. 
 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego 
typu umów. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość umowy przekroczyła 10% 
wartości kapitałów własnych Arcus S.A. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3 

Do pobrania