Data: 5 listopada 2009
Typ raportów: Bieżące

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą Praxis S.A. – zlecenia o wartości umowy 
znaczącej. 

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 5 listopada 2009 roku wszedł w posiadanie 
informacji, że w ramach współpracy handlowej z firmą PRAXIS S.A. z siedzibą w Warszawie 
przy ul. Równoległej 9 A, opartej na umowie ramowej w zakresie sprzedaży sprzętu biurowego 
i materiałów eksploatacyjnych, zawartej w 2001 roku na czas nieokreślony, wartość sprzedaży 
w okresie od 16 lipca 2009 roku do dnia dzisiejszego – wynosi 6 389 236,00 zł netto. 
 
Największą wartość w tym okresie miała faktura z dnia 20 października 2009 roku na kwotę 
694 000,00 zł netto. Sprzedaż odbyła się na podstawie odrębnej umowy z dnia 5 stycznia 2009 
roku dotyczącej dostawy oprogramowania, licencji i urządzeń wraz z usługą doradczą. 
 
Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności 
płatności podanych na fakturach Arcus S.A., PARTNER HANDLOWY (Praxis S.A.) zapłaci 
za przeterminowane płatności, odsetki ustawowe. 
 
Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla danego typu umów. 
 
Kryterium uznania zleceń za znaczące jest fakt, iż łączna ich wartość w okresie od 15 lipca 
2009 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt 3 . 

Do pobrania