Data: 13 listopada 2009
Typ raportów: Bieżące

Realizacja umowy o współpracy handlowej z firmą BIUROMAX Sp. z o.o. – transakcje na 
wartość umowy znaczącej. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
 
Zarząd Arcus S.A. niniejszym informuje, że w ramach współpracy handlowej z firmą 
BIUROMAX Sp. z o.o. z siedzibą w m. Baniocha (05-532), Solec 156 a, opartej na umowie 
ramowej zawartej w dniu 30 kwietnia 2005 roku na czas nieokreślony, wartość obrotów w 
okresie od 9 kwietnia 2009 roku do dnia dzisiejszego wynosi 6 208 320,00 zł netto. 
 
Fakturą o największej wartości w tym okresie była faktura za materiały eksploatacyjne do 
drukarek firmy KYOCERA, z dnia 12 października 2009, na kwotę 605 749,50 zł netto. 
 
Warunki umowy nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w umowach tego typu. 
 
Kary umowne: w przypadku opóźnienia w płatnościach w stosunku do dat wymagalności 
podanych na fakturach Arcus S.A., BIUROMAX Sp. z o.o zapłaci za przeterminowane 
płatności odsetki ustawowe. 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość zleceń w okresie od 9 
kwietnia 2009 roku do dnia dzisiejszego przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych 
emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 5 ust. 1 pkt 3.

Do pobrania