Data: 27 listopada 2009
Typ raportów: Bieżące

Umowa znacząca  

Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 

Zarząd Arcus S.A. (dalej również “Wykonawca”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym 
została podpisana umowa z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych ( dalej również 
“Zamawiający”) z siedzibą w Warszawie na ul. Czerniakowskiej 16. 
Przedmiotem umowy jest usługa serwisu pogwarancyjnego 998 sztuk drukarek laserowych 
Kyocera FS 9100 D, zlokalizowanych u użytkowników na terenie całego kraju. Wartość 
umowy to 6 439 344 zł netto. 
ARCUS S.A. jest zobowiązany do wykonywania przedmiotu umowy przez okres 24 miesięcy 
od daty zawarcia umowy zgodnie z przyjętymi procedurami dotyczącymi dostępności serwisu, 
czasu jego reakcji, zabezpieczenia ciągłości pracy urządzeń oraz ilości konserwacji. 
 
Nie zostały określone inne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki 
dla tej umowy. 
 
W/w umowa, przewiduje następujące kary umowne: 
“W przypadku opóźnienia czasu naprawy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 
120,00 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, odnośnie każdej nie naprawionej drukarki. 
Zamawiający potrąca kary umowne z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub z 
należnej Wykonawcy zapłaty (faktury VAT) bez potrzeby uzyskiwania zgody Wykonawcy. 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży 
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 
Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 
powyższych okolicznościach.” 
 
Kryterium uznania umowy za znaczącą jest fakt, iż łączna wartość umowy przekroczyła 10 % 
wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt. 3 .

Do pobrania