Data: 11 stycznia 2010
Typ raportów: Bieżące

Terminy publikacji raportów okresowych w 2010 roku oraz oświadczenie o zamiarze 
przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych. 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd Arcus S.A. przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów 
okresowych w roku 2010: 
 
Raporty kwartalne: 
1/ skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2009 roku – 1 marca 2010 r. 
2/ skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2010 roku – 17 maja 2010 r. 
3/ skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2010 roku – 15 listopada 2010 r. 
 
Raport kwartalny jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego 
raportu kwartalnego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 1 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych 
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za 
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem 
członkowskim. 
 
Skonsolidowany raport za pierwsze półrocze 2010 roku – 31 sierpnia 2010 r. 
 
Półroczny raport jednostkowy Arcus S.A. publikowany będzie jako część skonsolidowanego 
raportu półrocznego Grupy Kapitałowej Arcus S.A. zgodnie z § 83 ust. 3 Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i 
okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków 
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego 
państwem członkowskim. 
 
Raport roczny za rok obrotowy 2009 – 30 kwietnia 2010 r. 
Skonsolidowany raport roczny za 2009 rok – 30 kwietnia 2010 r. 
 
 
Zarząd Arcus S.A. informuje, iż zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 
dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez 
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji 
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim rezygnuje z 
publikacji raportu kwartalnego za II kwartał 2010 roku. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 

Do pobrania