Data: 20 stycznia 2010
Typ raportów: Bieżące

Zawarcie umów na wartość znaczącą z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych 
 
Podstawa prawna 
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 
 
Treść raportu: 
Zarząd ARCUS S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 19 stycznia 2010 roku w siedzibie ZUS, 
zostały podpisane dwie umowy, które łącznie przekraczają wartość umowy znaczącej, 
pomiędzy ARCUS S.A. a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy 
ul. Szamockiej 3. Przedmiotem umów jest sprzedaż i dostawa do wszystkich oddziałów ZUS w 
Polsce łącznie 2 400 szt. drukarek laserowych ( w tym 
1 000 szt. autonomicznych i 1 400 szt. sieciowych) wraz z materiałami eksploatacyjnymi, 
gwarancją i obsługą serwisową na 36 miesięcy. 
Łączna wartość umów to 9 076 800,00 zł netto. 
 
Najwyższą wartość miała umowa z dnia 19.01.2010 roku na kwotę netto 7 156 800,00 zł 
dotycząca sprzedaży i dostawy do wszystkich oddziałów ZUS w Polsce 1 400 szt. drukarek 
laserowych sieciowych KYOCERA wraz z materiałami eksploatacyjnymi, gwarancją i obsługą 
serwisową na 36 miesięcy. 
 
Termin realizacji umowy (dostawy): 60 dni od dnia podpisania umowy. 
 
Nie zostały określone inne specyficzne ani odbiegające od powszechnie stosowanych warunki 
dla tej umowy. 
 
Kary umowne: 
W przypadku opóźnienia terminu dostawy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu, karę umowną 
w wysokości 0,2 % ceny umowy z podatkiem VAT za każdy dzień opóźnienia. 
W przypadku opóźnienia terminu dostawy przedmiotu umowy powyżej 14 dni Zamawiający 
zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy, a Wykonawca zapłaci zamawiającemu karę 
umowna w wysokości 20% ceny umowy z podatkiem VAT niezależnie od kar umownych z 
tytułu opóźnienia. 
Kary umowne będą potrącane z zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub należnej 
Wykonawcy zapłaty. 
 
Kryterium uznania podpisanych umów za znaczące jest fakt, iż łączna wartość umów 
przekroczyła 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. 
 
Podstawa prawna: RMF GPW §5 ust. 1 pkt. 3 . 

Do pobrania