Data: 16 lutego 2010
Typ raportów: Bieżące

Informacja o transakcjach na papierach wartościowych spółki ARCUS S.A. 

Podstawa prawna 
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do 
informacji poufnych 
 
Treść raportu: 
Zarząd ARCUS S.A. informuje, iż w dniu 16 lutego 2010 roku otrzymał zawiadomienie od 
Pana Marka Czeredysa, akcjonariusza większościowego i Przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Spółki ARCUS S.A., o zawarciu przez niego transakcji zbycia 1 835 115 akcji spółki ARCUS 
S.A. z siedzibą w Warszawie, co stanowiło 24,8 % udziału w kapitale zakładowym i 
analogiczny udział w głosach na Walnym Zgromadzeniu ARCUS S.A.. Wartość akcji została 
wyceniona na 10 995 380 zł, co oznacza, iż wartość jednej akcji ARCUS S.A. ustalono na 
kwotę 5,99 zł za każdą akcję. 

Transakcja została zawarta poza rynkiem regulowanym w drodze umowy przeniesienia aportu 
1 835 115 akcji spółki ARCUS S.A. do spółki MMR Invest S.a.r.l. z siedzibą w Luxemburgu, 
celem pokrycia 583 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w/w spółki. W wyniku 
objęcia udziałów w MMR Invest S.a.r.l., z dniem 11 lutego 2010 roku spółka ta stała się spółką 
zależną od Pana Marka Czeredysa, a tym samym osobą blisko związaną z Markiem 
Czeredysem w rozumieniu art. 160 ust. 2 ustawy o obrocie. 
 
Podstawa prawna: art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających 
dostęp do informacji poufnych. 

Do pobrania